• امروز : سه شنبه - ۱۱ آذر - ۱۳۹۹
  • برابر با : 16 - ربيع ثاني - 1442
  • برابر با : Tuesday - 1 December - 2020

افزایش عمر ساختمان

25مهر
افزایش عمر مفید ساختمان ها در گرو استفاده از مصالح استاندارد

افزایش عمر مفید ساختمان ها در گرو استفاده از مصالح استاندارد

كيفيت مصالح ساختماني يكي از عواملي است كه به همراه شرايط ساختگاهي، طراحي، اجراء، نگهداري و تعمير، در دوام و آسيب‌ناپذيري ساختمانها نقش بسزايي دارد.. ﺗﺠﺮبه ﺗﻠﺦ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در ﺑﺮﺧﯽ نقاط ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دهد ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺨﺮیب ﮔﺴﺘﺮده، ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ زیادی را نیز ﺑﻪ همراه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .