بر اساس گزارش اداره کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، قیمت زمین در ساختمان‌های شروع شده درمناطق شهری کشور در دولت روحانی ۷.۵ برابر شد.

 قیمت هر متر مربع زمین ساختمان‌های شروع شده درمناطق شهری کشور در سال ۱۳۹۱ یک میلیون و ۱۳۱هزار تومان بود اما در سال ۱۳۹۹ به ۸ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید.

در دولت روحانی، قیمت زمین برای اولین بار فقط در یک سال (در سال ۱۳۹۹) بیش از ۲ برابر شد، پدیده‌ای که در هیچ سال دیگری رخ نداده بود. آمار مزبور مبین برآورد ارزش یک متر مربع زمین ساختمانهای شروع شده درمناطق شهری کشور می باشد.

ارزش زمین عبارت است از ارزش زمین ساختمان به قیمت روز در دوره مورد بررسی.