با توجه به مصوبه هیات مدیره محترم سازمان، مقرر گردید از ابتدای سال ۱۴۰۱، دو درصد سود سپرده ارجاع کار از محل حساب اعضا که تا کنون به حساب سازمان واریز میگردید، به حساب خود اعضا واریز گردد که با احتساب این دو درصد ، سود سپرده ارجاع کار که ۱۰درصد میباشد بصورت کامل به حساب عضو واریز میشود.