رئیس انجمن صنفی انرژی استان در این جلسه با اشاره به وضعیت انرژی در کشور اظهار کرد: با توجه به کمبود منابع انرژی امروز باید الزام صرفه جویی، جدی گرفته شود.
کاکاوند میرزایی عنوان کرد: این انجمن در کنار ظرفیتهایی که سازمان نظام مهندسی ساختمان دارد، میتواند تاثیر بسزایی در مدیریت و بهینه سازی انرژی داشته باشد.
وی با اشاره به فعالیتهای کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان بیان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان بیشترین تاثیر را در اجرای مبحث ۱۹ دارد. در کمیسیون انرژی چک لیستی جهت اجرای مبحث ۱۹ تهیه شد که از این چک لیست  در انجمن صنفی انرژی استفاده میشود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین از انجمنهای صنفی به عنوان بازوان پرتوان سازمان یاد کرد و گفت: وجود انجمنهای صنفی در کنار سازمان نظام مهندسی ساختمان به این سازمان قدرت میدهد و هم افزایی انجمنها و سازمان ثمرات خوبی خواهد داشت.
کلهر اولین دغدغه مردم و مسئولین را بحث انرژی عنوان کرد و افزود: در بحث بهینه سازی انرژی نیاز به کار همگانی و فرهنگ سازی است.
وی افزود: صدور پایانکار از سال ۱۴۰۱ منوط به اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان است. همچنین اجرایی شدن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در بخش تعمیر و نگهداری میتواند تاثیر بسزایی در بهینه سازی مصرف انرژی و هم اشتغالزایی برای اعضای سازمان داشته باشد.