آزادسازی مبالغ مربوط به ارجاع کار نظارت بشرح ذیل برای تمامی رشته ها تغییر یابد:

ترخیص نقشه:  ۷۰ درصد
مراحل سه گانه گزارشات مرحله ای: هر مرحله ۷ درصد
گزارش پایانکار: ۹ درصد