در جلسه هئیت مدیره سازمان مورخ دهم آبان ماه ۱۴۰۰انتخابات اولین سال هئیت رئیسه دوره نهم هیئت مدیره سازمان برگزار و آقای مهندس مهدی حکیمی بعنوان رئیس، آقای مهندس محمود اسکندری بعنوان نائب رئیس اول، آقای مهندس محمدحسین نیکدل بعنوان نائب رئیس دوم و آقای مهندس حشمت اله حمیدی دبیر و آقای مهندس سیدحسین سیدعلیان بعنوان خزانه دار سازمان انتخاب شدند.