براساس دستورجلسه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم سال ١٤٠١  سازمان، انتخابات بازرسان با مشارکت گسترده اعضا در محل سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی استان برگزار شد که به ترتیب آقایان مهدی فروزان مهر ، پوریا بهتویی و حمید روشن حائز اكثریت آرا و آقای امیرحسین مهدیخانی به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.