بر اساس این گزارش و در راستای اجرای ماده ۱۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۷۱ آئین نامه اجرایی آن جلسه هیات مدیره این سازمان در روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ برگزار و اعضا هیات رئیسه سازمان برای سال اول بشرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای دکتر رضا دیزجی                    رئیس سازمان

۲- آقای دکتر علی رضا معتمد نیا           نائب رئیس اول

۳- آقای دکتر شهرام کاشانی اصل           نائب رئیس دوم

۴- خانم مهندس رویا صادقی                 دبیر

ضمنا به پیشنهاد اعضای هیات رئیسه و تائید هیات مدیره سازمان ، آقای مهندس بهلول تقی زاده به عنوان خزانه دار سازمان انتخاب شدند.