----- نکات مهندسی :
✅ نسبت آب به سيمان مهمترين علمل در مقاومت فشاري بتن ✅ تيرهای با دهانه بيش از 5 متر پايه هاي اطمينان الزامي است.

معرفی سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور

کانال های ارتباطی و آدرس محل سازمان های نظام مهندسی ساختمان هر استان در این صفحه قابل مشاهده است.

استان مورد نظر را بر روی نقشه انتخاب نمایید: